Khoa Toán - Lý - Tin

Cơ cấu tổ chức

Tổng số giảng viên: 47 đ/c; 

Trong đó: 18 GVC, Tiến sĩ: 04 đ/c, thạc sĩ: 36 đ/c, NCS: 6 đ/c, đang học thạc sĩ: 4 đ/c, Cử nhân: 3 đ/c

Có 7 bộ môn trực thuộc.

Văn phòng Khoa

1.Trưởng Khoa: TS.GVC  Hoàng Ngọc Anh

2. Phó Trưởng Khoa: ThS.GVC  Mai Văn Tám

3. Phó Trưởng Khoa: TS. Mai Anh Đức

4. Trợ lý Khoa: CN. Trần Thị Dương

Các Bộ môn trong Khoa:

Bộ môn Đại số hình học

1. ThS. Nguyễn Đình Yên - Trưởng bộ môn - GVC

2. ThS. Trần Hữu La - Phó Trưởng bộ môn - GVC

3. ThS. Nguyễn Thị Hải - GVC

4. ThS. Nguyễn Thị Hương Lan - GVC

Bộ môn Giải tích

1. TS. Vũ Việt Hùng - Trưởng bộ môn - GV

2. ThS. Phạm Thị Thái  - Phó Trưởng bộ môn - GV

3. ThS. Đoàn Thị Chuyên - GVC

4. ThS. Nguyễn Xuân Vui - GVC

5. ThS. Đặng Kim Phương - GVC

Bộ môn Vật lý đại cương và PPDH Vật lý

1. ThS. Nguyễn Thanh Lâm  - Trưởng bộ môn – GV

2. ThS. Lê Ngọc Diệp - GV

3. ThS. Dương Văn Lợi - GV

4. ThS. Doãn Phương Lan – GVC

5. ThS. Phạm Hồng Sơn - GV

6. Nguyễn Thị Thúy An – Trợ lý thí nghiệm

Bộ môn Vật lý LT & chất rắn 

1. TS. Khổng Cát Cương  - Trưởng bộ môn -.GVC

2. ThS. Phạm Thế Song - Phó Trưởng bộ môn – GV

3. ThS. Lê Thu Lam - GV

4. CN. Phạm Ngọc Thư - GV

5. ThS. Lò Ngọc Dũng – GV

Bộ môn Khoa học Máy tính - Thông tin

1. ThS. Phạm Quốc Thắng - Trưởng Bộ môn - GV

2. ThS. Nguyễn Văn Tú – Phó trưởng bộ môn - GV

3. ThS. Hoàng Thị Lam - GV

4. ThS. Nguyễn Thị Thanh Hà - GV

5. ThS. Giang Thành Trung - GV

6. ThS. Nguyễn Văn Hải - GV

7. ThS. Lường Nguyệt Hương - GV

Bộ môn Kỹ thuật Máy tính - Mạng

1. ThS. Mai Văn Tám - Trưởng bộ môn - GVC

2. ThS. Phan Trung Kiên - Phó Trưởng bộ môn - GV

3. ThS. Nguyễn Duy Hiếu – GV

4. ThS. Lò Bích Thiệu - GVC

5. ThS. Phạm Quang Trung - GV

6. ThS.  Đặng Vân Chi - GV

7. ThS. Phạm Đình Thành - GV

8. ThS. Nguyễn Hữu Cường

Bộ môn Phương pháp dạy học môn Toán

1. TS. Vũ Quốc Khánh  - Trưởng bộ môn - GVC

2. ThS. Nguyễn Hải Lý  - GVC

3. ThS. Doãn Mai Hoa - GVC

4. ThS. Hoàng Thị Thanh - GV

 

Các tổ chức đoàn thể

Chi bộ khoa

     - Tổng số: 59 đảng viên, trong đó 29 đảng viên sinh viên

     - Ban chi ủy nhiệm kỳ 2012 - 2015 gồm:

1. Đ/c: Hoàng Ngọc Anh - Bí thư Chi bộ

2. Đ/c: Mai Văn Tám - Phó Bí thư Chi bộ

3. Đ/c: Mai Anh Đức – Chi uỷ viên

Công đoàn bộ phận khoa

      - Tổng số: 47 đoàn viên, trong đó 21 đoàn viên nữ

      - Ban chấp hành nhiệm kỳ 2013 - 2015 gồm:

1. Đ/c: Mai Văn Tám - Chủ tịch công đoàn

2. Đ/c: Nguyễn Thanh Lâm - Phó chủ tịch công đoàn

3. Đ/c: Lê Ngọc Diệp - Uỷ viên

Liên chi đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh khoa

- Tổng số gần 1000 đoàn viên, 21 chi đoàn sinh viên và 1 chi đoàn GVCB

- Ban chấp hành nhiệm kỳ 2014 – 2017 gồm:

1. Dương Văn Lợi - Chi đoàn GVCB - Bí thư Liên chi

2. Lò Ngọc Dũng - Chi đoàn GVCB - Phó bí thư Liên chi

3. Trần Xuân Lộc - K52 ĐHSP Vật lý - Phó bí thư Liên chi

4. Tòng Văn Luân - K53 ĐH CNTT

5. Nguyễn Huy Trường - K54 ĐHSP Toán

6. Điêu Văn Quạn - K54 CĐSP Toán

7. Nguyễn Thị Hương Ly - K54 ĐH CNTT

8. Nguyễn Bích Ngọc - K55 ĐHSP Toán

9. Lê Hải Anh - K55 ĐH CNTT

10. Lương Thị Lợi - K53 ĐHSP Tin

11. Đỗ Ngọc Hải - K54 ĐHSP Lý

2
3
Metro-Windows-8
Windows-8-Simple-Background