Thông báo

Đính kèm bài viết là kế hoạch công tác của Chi bộ Khoa Toán - Lý - Tin:

- Kế hoạch công tác năm 2018

- Kế hoạch công tác nhiệm kỳ 2018 - 2020

Xin gửi các đồng chí giảng viên Khoa Toán - Lý - Tin  Kế hoạch công tác của khoa tháng 3/2018 để các đồng chí góp ý vào hôm họp khoa vào hồi 16g ngày 28/2/2018 tại P. A 305.
 
Trântrọng cảm ơn! 
Xin gửi các đồng chí giảng viên Khoa Toán - Lý - Tin  bản dự thảo báo cáo công tác tháng 3/2018 và Kế hoạch công tác tháng 4/2018 để các đồng chí nắm được và góp ý kiến vào buổi họp khoa vào hồi 16g30 ngày 21/3/2018 tại P. A305. 
Trân trọng cảm ơn! 
Xin gửi các đồng chí giảng viên Khoa Toán - Lý - Tin  bản báo cáo tổng kết công tác tháng 01/2018 và kế hoạch công tác tháng 02/2018 để các đồng chí biết và góp ý vào cuộc họp khoa vào lúc 16g 30 ngày 23/01/2018 tại P. A 305.
Trân trọng cảm ơn! 

Kính gửi các đồng chí giảng viên khoa Toán - Lý - Tin  bản cáo cáo công tác tháng 11/2017 và Kế hoạch công tác tháng 12/2017 để các đồng chí biết và góp ý trong buổi họp khoa dự kiến vào hồi 16g30 ngày 28/11/2017 tại phòng A.305.

Trân trọng cảm ơn! 

2
3
Metro-Windows-8
Windows-8-Simple-Background