Thông báo

Kính gửi các đồng chí giảng viên khoa Toán - Lý - Tin  bản cáo cáo công tác tháng 11/2017 và Kế hoạch công tác tháng 12/2017 để các đồng chí biết và góp ý trong buổi họp khoa dự kiến vào hồi 16g30 ngày 28/11/2017 tại phòng A.305.

Trân trọng cảm ơn! 

Kính gửi các đồng chí giảng viên Khoa Toán - Lý - Tin,

Tôi xin gửi các đồng chí bản báo cáo công tác tháng 10/ 2017 và Kế hoạch công tác tháng 11/2017; Bản Kế hoạch các hoạt động chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 để các đồng chí biết và góp ý vào cuộc họp khoa và chi bộ tổ chức vào hồi 16g30 ngày 26/10/2017 tại P. A305.

Đề nghị các đồng chí nghiên cứu kỹ các văn bản này và bản dự thảo chương trình ngoại khóa năm 2017 để góp ý kiến.

Trân trọng cảm ơn! 

Đính kèm theo bài viết này là các văn bản liên quan tới công tác kiến - thực tập và làm đồ án, khóa luận tốt nghiệp của sinh viên năm học 2017-2018:

Kế hoạch Kiến tập sư phạm áp dụng cho sinh viên đại học hệ chính quy - Năm học: 2017-2018 Kế hoạch Thực tập sư phạm áp dụng cho sinh viên đại học hệ chính quy - Năm học: 2017-2018 Quyết định số 859 về việc bổ sung nội dung vào Quy định về công tác đào tào đại học, cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ (liên quan tới công tác thực tập và làm đồ án, khóa luận tốt nghiệp).

Kính gửi các đồng chí giảng viên Khoa Toán - Lý - Tin  

Tôi xin gửi các đồng chí Báo cáo công tác tháng 9/2017 và kế hoạch công tác tháng 10/2017 để các đồng chí góp ý trong cuộc họp khoa và chi bộ vào hồi 16g 30 ngày 02/10/2017 tại phòng A.305. Đề nghị các đồng chí đi họp đầy đủ đúng giờ.
 
Trân trọng cảm ơn!

Kính gửi các đồng chí giảng viên Khoa Toán - Lý - Tin,

Tôi xin gửi các đồng chí bản báo cáo công tác tháng 8/2017 và kế hoạch công tác tháng 9/2017 để các đồng chí nắm được và đóng góp ý kiến vào buổi họp khoa vào hồi 15g ngày 29/8/2017 tại P. A305.
Rất mong các đồng chí đi họp đầy đủ đúng giờ.
Trân trọng cảm ơn!
2
3
Metro-Windows-8
Windows-8-Simple-Background